Pazin d.o.o

  • Družba sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

  • Kontakt 052 624 300

  • Email pazin.doo@pazindoo.hr

Upravljanje zgradama

Poslovi redovnog upravljanja uključuju brigu o redovnom održavanju zajedničkih dijelova te uređaja zgrada, osiguranje zajedničkih dijelova i uređaja od rizika, zastupanje suvlasnika zgrada pred sudom.

Pričuva

Pričuva je strogo namjenski novac, izdvaja se na zaseban račun i može se koristiti isključivo za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Održavanje

Redovno održavane zgrada po godišnje planu. Uljučuje obavezne radove, hitne i male popravke, pogonske troškove i osiguranje.

Osiguranje

Naše osiguranje pokriva osiguranje zgrade od požara, osiguranje od loma stakla i zajedničkih instalacija te osiguranje od odgovornosti.

ČESTA PITANJA:

Saniranje nastale štete na zgradama

Prijava nastale štete na zgradi je ovlaštenom predstavniku Pazin d.o.o., koji izlazi na uviđaj na samu zgradu, utvrđuje kako je šteta nastala te njezin razmjer.
 

Veći građevinski zahvati na zgradama

Kod većih građevinskih zahvata kao što su sanacija krovišta ili pročelja zgrade, sudjeluju svi suvlasnici na zgradi, putem svog predstavnika, kao i sami djelatnici upravitelja.