Pazin d.o.o

 • Družba sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

 • Kontakt 052 624 300

 • Email pazin.doo@pazin.hr

Zakonska regulativa


Upravljanje i održavanje zgrada regulairano je pravno prvenstveno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji određuje međusobne odnose suvlasnika zgrade.

Zakoni i propisi koji određuju upravljanje i održavanje zgrada : 

 • Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09)
 • Uredbom o održavanju zgrada (NN 64/97)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)
 • Odluka o komunalnom redu Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina 23/06, 21/09)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/03)
 • Pravilnikom o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 60/10, 121/13)
 • Pravilnik o energetskim pregledima građevine i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13)
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13)
 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)