Pazin d.o.o

  • Družba sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

  • Kontakt 052 624 300

  • Email pazin.doo@pazin.hr

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje trgovačko društvo Pazin d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama  (NN br.25/13, 85/15).

Isto obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takovo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom. 

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva trgovačkom društvu Pazin d.o.o.Pazin:

Usmeni zahtjev može se podnijeti službeniku za informiranje u uredovno radno vrijeme u prostorijama društva ili na telefonski broj 052 635 835, fax 052 635 837.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu društva, Pazin d.o.o., Družbe Sv.Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin ili na mail adresu danijela.debeljuh@pazindoo.hr.

Službenik za informiranje:
Danijela Debeljuh mag.iur.